اینفوگرافیک/ مقایسه عملکرد دولت سیزدهم و دوازدهم در شاخص‌های اقتصادی

همای سعادت- عملکرد اقتصادی سه‌ساله دولت سیزدهم در مقایسه با سه سال آخر دولت دوازدهم، نشان می‌دهد تحولات چشم‌گیری در خصوص رشد اقتصادی، انضباط پولی و بودجه‌ای، رشد نقدینگی وثبات بازار رخ داده است.

همای سعادت- عملکرد اقتصادی سه‌ساله دولت سیزدهم در مقایسه با سه سال آخر دولت دوازدهم، نشان می‌دهد تحولات چشم‌گیری در خصوص رشد اقتصادی، انضباط پولی و بودجه‌ای، رشد نقدینگی وثبات بازار رخ داده است.