توصیه های خود مراقبتی در حوادث ترافیکی

توصیه های خود مراقبتی در حوادث ترافیکی

امروزه حوادث از جمله مشکلات عمده سلامت عمومی هستند که جوامع گوناگون با آن دست و پنجه نرم می کنند و پیشگیری از آسیب ها هم دیر زمانی نیست که در زمره اهم برنامه های سلامت عمومی قرار گرفته است.