اهمیت مثبت اندیشی در زندگی

اهمیت مثبت اندیشی در زندگی

سرمنشأ مثبت اندیشی از باورهای ما می آید،باورها و اعتقادات هر فرد و نوع برداشتش از زندگی و وقایع آن است که او را به سمت و سوی خوشبختی و یا بدبختی می برد، هر اتفاقی که در زندگی ما پیش می آید از نظر ما یا خوشایند است یا ناخوشایند.

آشنایی با بیمه بیکاری

آشنایی با بیمه بیکاری

بیمه بیکاری برای حمایت از اقشاری که به‌ صورت غیرارادی و بعضا بر اساس حوادث غیر مترقبه شغل خود را از دست داده‌اند و مشمول قانون تامین اجتماعی وتابع قانون کار بوده در نظر گرفته شده است.