پنهان شدن در پشت شعار تحریم انتخابات

پنهان شدن در پشت شعار تحریم انتخابات

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،با قیام امام خمینی (ره)در سال ۴۲،بر اساس آموزه های اسلام ناب محمدی و سیره اهل بیت مخصوصا قیام امام حسین (ع) در برابر دستگاه جبار وسفاک وکاملا وابسته پهلوی،ایران انقلاب را شروع کردند.