برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت در لرستان

اولین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت با بیش از ۵۹۰ شرکت کننده، در ۴۰ دستگاه اجرایی برگزار شد.

به گزارش همای سعادت،اولین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت با حضور مدیر کل، معاون توانبخشی، رئیس حراست و امور اداری با بیش از ۵۹۰ شرکت کننده، در ۴۰ دستگاه اجرایی و در سه حوزهٔ بهزیستی استان، اداره کل فنی و حرفه ای و دانشگاه لرستان برگزار شد.