میناکاری؛چینش ذوق و هنر روی ظروف

میناکاری؛چینش ذوق و هنر روی ظروف

صنایع دستی لرستان در هر رشته‌ای آب و رنگی منحصر‌به فرد دارد که هر دست‌سازه‌ای از آن،اصالت، هنر و فرهنگ ایران زمین را به خوبی نمایان می‌سازد.