بخشنامه حامی مسئولین خدمتگزار

بخشنامه آمخبر جهت حمایت از مسؤلین خدمتگزار و در تراز دولت شهید خدمت است.

به گزارش همای سعادت، بخشنامه مخبر جهت حمایت از مسؤلین خدمتگزار و در تراز دولت شهید خدمت است وگرنه دلایل مهمی جهت انتصابات وجود دارد مانند بازنشستگی.، شرایط اضطرار، ماموریت، انتقال و… که نیازمند احکام و انتصابات جدید است همچنین بخشنامه جناب مخبر درخصوص عزل و نصب ها که عمده هدف ایشان از این بخشنامه عدم تعلل در خدمت رسانی دولت به مرد بود ؛ اما وقتیکه وجود خود یک مدیر علت کارکرد ضعیف آن دستگاه اجرایی است لذا بقای هر ثانیه اینچنین مدیرانی در شان و مقام دولت رییس جمهور شهید خدمت نیست و می بایست بی درنگ جابجا و عزل شود.