پادکست عاشورایی

پادکست عاشورایی

پادکست عاشورایی کاری از” ثمین مقدسی”عضو مرکز شماره ۳ شهرستان بروجرد در استان لرستان

پادکست انتخاباتی

پادکست انتخاباتی

مقام معظم رهبری:آنچه که باید اتفاق بیوفتد شور اشتیقاق در انتخابات است.